Pomiary kontrolne


Kompleksowe pomiary kontrolne instalacji elektrycznej.

Pomiary kontrolne instalacji elektrycznej niskiego napięcia powinno przeprowadzać się, jeżeli to możliwe, podczas montażu oraz po zakończeniu budowy, lub po remoncie, zaraz przed przekazaniem do eksploatacji. Aby dokonać wszelkich pomiarów kontrolnych, należy udostępnić wszelkie wymagane informacje zgodne z normami 60364-5-51:2005, 514.5. Przy dokonywaniu pomiarów urządzeń oraz instalacji elektrycznych takie czynności powinny obejmować porównania wyników z odpowiednimi kryteriami spełniającymi normy 60364. Jeżeli pomiary dotyczą rozbudowy lub zmiany instalacji, należy sprawdzić, czy jest wszystko zgodne z wymaganiami HD 60364.

Pełny przegląd instalacji elektrycznych uwzględnia sprawdzenie instalacji elektrycznych oraz porównanie zgodności wykonanej instalacji z normami europejskimi.

Badanie instalacji elektrycznych wykonuje się poprzez pomiary oraz próby elektryczne w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych w instalacji rozwiązań.


 

Pomiary kontrolne oferta

Próby i pomiary przeprowadzane są w odpowiedniej kolejności w zależności od zapotrzebowania.

  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i czynnych w obwodach pierścieniowych.
  • Pomiar rezystancji izolacji obwodów
  • Badanie rezystancji izolacji skuteczność ochrony przez SELV i PELV.
  • Badanie rezystancji izolacji w celu potwierdzenia skuteczności rezystancji i impedancji podłóg i ścian.
  • Pomiar biegunowości.
  • Próba skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania.
  • Pomiar rezystancji potwierdzenie skuteczności ochrony uzupełniającej.
  • Pomiar kolejności faz.
  • Próba funkcjonalna urządzenia elektrycznego.
  • Badanie spadków napięcia.